APHA Szerző - Afanasev V. P.4

P5984

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5011

 Massy radioaktivnykh nuklidov v diapazone massovykh chisel A=136-154 (No.1083 (1985) 1-65 ). (In Russian)

Szerzők Afanasev V. P.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Zheleznyakov V.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1083 (1985) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (4)

P3844

 Novue izotopu 136Sm,145Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yuskevich Yu. V.
Megjelenés helye XXXII Szovescsanije po jadernoj szpektroszkopii i sztrukture atomnogo jadra, 16-18 Marta 1982 g,Kiev 0 (1982) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P3809

 Korotkozsivuscsie nejtronodeficitnye izotopy izobar A=135 i 136. Novyj izotop 136Sm. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Golyakov A. P.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yuskevich Yu. V.
Megjelenés helye Teziszy Dokladov XXXII Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Kiev,Leningrad Nauka 0 (1982) 78
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P3721

 New neutron deficient isotopes with mass numbers A=136 and 145.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 305 (1982) 185
Impakt faktor 1.6231982
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

P3547

 Novye izotopy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye XXXI. Soveshchanie po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-17 aprelya, 1981 g. 1 (1981) 1
Jelleg Other abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P3369

 New isotope 145Tb.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Acta Physica Polonica B 12 (1981) 175
Impakt faktor 0.4711981
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P3366

 Novye nuklidy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 45 (1981) 1827
Impakt faktor 0.3451981
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (9)

P3365

 Novye izotopy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Berlovich E. Ye.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXI. Soveshchaniya Po Yadernoj Spektroskopii I Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-16 Aprelya 1981. Leningrad, --, Nauka. 1 (1981) 97
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P2799

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 291 (1979) 397
Impakt faktor 1.5871979
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

H16486 --> P22100

Megjelenés helye SCI Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena
Megjelenés éve 2010
Oldal 35
Kötet 177
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H20083 --> P14012

Megjelenés helye SCI Technical Physics
Megjelenés éve 2009
Oldal 1667
Kötet 54
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H22988 --> P19386

Megjelenés helye Journal of Surface Investigation
Megjelenés éve 2008
Oldal 371
Kötet 2
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H28473 --> P19386

Megjelenés helye SCI Technical Physics
Megjelenés éve 2009
Oldal 1667
Kötet 54
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H49886 --> P14012

Megjelenés helye Journal of Surface Investigation
Megjelenés éve 2008
Oldal 371
Kötet 2
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H52351 --> P22644

Megjelenés helye Journal of Surface Investigation
Megjelenés éve 2015
Oldal 331
Kötet 9
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H54446 --> P21688

Megjelenés helye Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics
Megjelenés éve 2012
Oldal 565
Kötet 76
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H54896 --> P14012

Megjelenés helye Journal of Physics: Conference Series
Megjelenés éve 2016
Oldal 2005
Kötet 748
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció
Összes Hivatkozása

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:1000.6590
SCIPublications:400.2580
Cited publications:800.5260
Non-locally cited publications:800.5260
Cited SCIpublications:400.2580
Non-locally cited SCIpublications:400.2580
SCICited publications:800.5260
Non-locally SCIcited publications:800.5260
SCICited SCIpublications:400.2580
Non-locally SCIcited SCIpublications:400.2580
Citations:8705.2080
Non-local citations:8705.2080
SCICitations:8705.2080
Non-local SCIcitations:6603.9780
Impact~1982:4.02600.6590
Averaged impact:0.40300.6590
SCIaveraged impact:1.00700.2580
Citational effectivity:10.87500.5260
Non-local citational effectivity:10.87500.5260
SCIcitational effectivity:8.2500.5260
Non-local SCIcitational effectivity:8.2500.5260
Publications, n:14.6000
SCIPublications, n:15000
Cited publications, n:14.75000
Non-locally cited publications, n:14.75000
Cited SCIpublications, n:15000
Non-locally cited SCIpublications, n:15000
SCICited publications, n:14.75000
Non-locally SCIcited publications, n:14.75000
SCICited SCIpublications, n:15000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:15000
z-index:4000