Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

 • Alapinformációk: szervezeti adatok, elérhetőség
 • Szervezeti felépítés
 • Vezetők
 • Az Intézet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek: nem releváns
 • Az Intézet többségi tulajdonában álló, ill. részvételével működő gazdálkodó szervezet: nem releváns
 • Az Intézet által alapított közalapítványok: nem releváns
 • Az Intézet által alapított költségvetési szerv: nem releváns
 • Az Intézet által alapított lapok: nem releváns
 • Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • Az intézet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
  • Az Atomki saját költségvetéssel, önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel rendelkező jogi személy.
  • Az Atomki költségvetésének előirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
  • Nincs önállóan működő költségvetési szerve.
 • Alaptevékenység
  • Alap- és alkalmazott kutatások folytatása az atommagfizikában, az atomfizikában és a részecskefizikában
  • Fizikai ismeretek és módszerek alkalmazása más tudományágakban (anyagtudomány és anyagvizsgálat, földtudományok és környezetkutatás, orvosi-biológiai kutatások) és a gyakorlatban
  • Az alap- és alkalmazott kutatásokhoz szükséges módszerek és eszközök fejlesztése
 • Kutatási feladatokhoz kapcsolódó egyéb feladatok
  • Kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos ismeretterjesztő tevékenységet folytat, tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg
  • Segíti a tudomány magyar nyelven való művelését
  • Együttműködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat, kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal, elősegíti a magyar kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben
  • Hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki
  • Szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását
  • A felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el
  • Szakkönyvtárat működtet
 • Alapdokumentumok: alapító okirat, SZMSZ, adatvédelem
 • Nyilvános kiadványok
 • Az Intézetnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:
  az Állami Számvevőszék weboldalán:
 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
  • Közérdekű adatok szabályzata
  • Illetékes szerv: Pénzügyi és Számviteli Osztály (penzugy@atomki.hu)
  • Információs jogokkal foglalkozó személy: Dr. Jakab Mónika (jakab.monika@atomki.hu)
 • Az Intézetre vonatkozó jogszabályok: Jogszabályok listája

Gazdálkodási adatok


Közérdekű adatok archívuma