APHA Szerző - Batist L. Kh.4

P5984

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P4174

 Izmerenija raznosztej maszsz izobar redkozemelnuh nuklidov,udalennuh ot poloszu beta usztojcsivosztii. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ahmonen A. A.,  Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Yelkin Yu. V.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Moroz F. V.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Tarasov V. K.
Megjelenés helye XXXIII. Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Moszkva, 19-21 aprelja. 1983. 0 (1983) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P4107

 Izmereniya raznostej mass izobar redkozemelnykh nuklidov, udalennykh ot polosy beta ustojchivosti. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ahmonen A. A.,  Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Yelkin Yu. V.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Moroz F. V.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Tarasov V. K.
Megjelenés helye XXXIII Soveshchaniya po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Moskva, 19-21 aprelya, 1983. Leningrad, 1983, Nauka. 0 (1983) 87
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (13)

P3856

 Raszpad izotopov 150,152,154Er. (In Russian)

Szerzők Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXII Szovescsanije po jadernoj szpektroszkopii i sztrukture atomnogo jadra, 16-18 Marta 1982 g,Kiev 0 (1982) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P3814

 Raszpad korotkozsivuscsih izotopov 151-154Er. (In Russian)

Szerzők Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Teziszy Dokladov XXXII Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Kiev,Leningrad Nauka 0 (1982) 98
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P3731

 Raszpad izotopov 150-154Er i 148-154Ho.

Szerzők Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 46 (1982) 2200
Impakt faktor 0.1321982
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (20)

P3055

 Izomernye otnosheniya dlya korotkozhivushchikh yader Ho i Tm v reaktsii glubokogo rasshchepleniya. (In Russian)

Szerzők Batist L. Kh.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXX. Soveshchaniya po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra. Leningrad, 18-21 marta 1980 g. 1 (1980) 113
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P2799

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 291 (1979) 397
Impakt faktor 1.5871979
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:800.5930
SCIPublications:200.1250
Cited publications:500.3110
Non-locally cited publications:500.3110
Cited SCIpublications:200.1250
Non-locally cited SCIpublications:200.1250
SCICited publications:500.3110
Non-locally SCIcited publications:500.3110
SCICited SCIpublications:200.1250
Non-locally SCIcited SCIpublications:200.1250
Citations:8204.9590
Non-local citations:8004.8050
SCICitations:8204.9590
Non-local SCIcitations:6403.8880
Impact~1982:1.71900.5930
Averaged impact:0.21500.5930
SCIaveraged impact:0.8600.1250
Citational effectivity:16.400.3110
Non-local citational effectivity:1600.3110
SCIcitational effectivity:12.800.3110
Non-local SCIcitational effectivity:12.800.3110
Publications, n:14.25000
SCIPublications, n:16000
Cited publications, n:16000
Non-locally cited publications, n:16000
Cited SCIpublications, n:16000
Non-locally cited SCIpublications, n:16000
SCICited publications, n:16000
Non-locally SCIcited publications, n:16000
SCICited SCIpublications, n:16000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:16000
z-index:3000