APHA Szerző - Panteleyev V. N.4

P5011

 Massy radioaktivnykh nuklidov v diapazone massovykh chisel A=136-154 (No.1083 (1985) 1-65 ). (In Russian)

Szerzők Afanasev V. P.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Zheleznyakov V.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1083 (1985) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (4)

P4107

 Izmereniya raznostej mass izobar redkozemelnykh nuklidov, udalennykh ot polosy beta ustojchivosti. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ahmonen A. A.,  Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Yelkin Yu. V.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Moroz F. V.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Tarasov V. K.
Megjelenés helye XXXIII Soveshchaniya po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Moskva, 19-21 aprelya, 1983. Leningrad, 1983, Nauka. 0 (1983) 87
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (13)

P3811

 Novyj izotop 145Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Teziszy Dokladov XXXII Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Kiev,Leningrad Nauka 0 (1982) 85
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P3809

 Korotkozsivuscsie nejtronodeficitnye izotopy izobar A=135 i 136. Novyj izotop 136Sm. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Golyakov A. P.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yuskevich Yu. V.
Megjelenés helye Teziszy Dokladov XXXII Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Kiev,Leningrad Nauka 0 (1982) 78
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P3721

 New neutron deficient isotopes with mass numbers A=136 and 145.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 305 (1982) 185
Impakt faktor 1.6231982
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

P3369

 New isotope 145Tb.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Acta Physica Polonica B 12 (1981) 175
Impakt faktor 0.4711981
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P3366

 Novye nuklidy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 45 (1981) 1827
Impakt faktor 0.3451981
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (9)

P3365

 Novye izotopy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Berlovich E. Ye.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXI. Soveshchaniya Po Yadernoj Spektroskopii I Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-16 Aprelya 1981. Leningrad, --, Nauka. 1 (1981) 97
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P3057

 New isotopes 160-163Lu.

Szerzők Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Acta Physica Polonica B 11 (1980) 455
Impakt faktor 0.5571980
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (11)

P3056

 New isotopes 160-163Lu.

Szerzők Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Academy of Science of the USSR Leningrad Nuclear Physics Institute. Leningrad, Preprint No.566 1980, --. 1 (1980) 26
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)
Összes Publikációja

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:1501.2130
SCIPublications:600.4960
Cited publications:1501.2130
Non-locally cited publications:1501.2130
Cited SCIpublications:600.4960
Non-locally cited SCIpublications:600.4960
SCICited publications:1501.2130
Non-locally SCIcited publications:1501.2130
SCICited SCIpublications:600.4960
Non-locally SCIcited SCIpublications:600.4960
Citations:11709.1390
Non-local citations:11709.1390
SCICitations:11709.1390
Non-local SCIcitations:9507.4020
Impact~1982:5.34601.2130
Averaged impact:0.35601.2130
SCIaveraged impact:0.89100.4960
Citational effectivity:7.801.2130
Non-local citational effectivity:7.801.2130
SCIcitational effectivity:6.33301.2130
Non-local SCIcitational effectivity:6.33301.2130
Publications, n:11.733000
SCIPublications, n:11.5000
Cited publications, n:11.733000
Non-locally cited publications, n:11.733000
Cited SCIpublications, n:11.5000
Non-locally cited SCIpublications, n:11.5000
SCICited publications, n:11.733000
Non-locally SCIcited publications, n:11.733000
SCICited SCIpublications, n:11.5000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:11.5000
z-index:5000