APHA Szerző - Blinnikov Yu. S.4

P5984

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5011

 Massy radioaktivnykh nuklidov v diapazone massovykh chisel A=136-154 (No.1083 (1985) 1-65 ). (In Russian)

Szerzők Afanasev V. P.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Zheleznyakov V.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1083 (1985) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (4)

P4174

 Izmerenija raznosztej maszsz izobar redkozemelnuh nuklidov,udalennuh ot poloszu beta usztojcsivosztii. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ahmonen A. A.,  Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Yelkin Yu. V.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Moroz F. V.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Tarasov V. K.
Megjelenés helye XXXIII. Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Moszkva, 19-21 aprelja. 1983. 0 (1983) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P4107

 Izmereniya raznostej mass izobar redkozemelnykh nuklidov, udalennykh ot polosy beta ustojchivosti. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ahmonen A. A.,  Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Yelkin Yu. V.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Moroz F. V.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Tarasov V. K.
Megjelenés helye XXXIII Soveshchaniya po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Moskva, 19-21 aprelya, 1983. Leningrad, 1983, Nauka. 0 (1983) 87
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (13)

P3856

 Raszpad izotopov 150,152,154Er. (In Russian)

Szerzők Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXII Szovescsanije po jadernoj szpektroszkopii i sztrukture atomnogo jadra, 16-18 Marta 1982 g,Kiev 0 (1982) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P3814

 Raszpad korotkozsivuscsih izotopov 151-154Er. (In Russian)

Szerzők Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Teziszy Dokladov XXXII Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Kiev,Leningrad Nauka 0 (1982) 98
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P3731

 Raszpad izotopov 150-154Er i 148-154Ho.

Szerzők Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 46 (1982) 2200
Impakt faktor 0.1321982
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (20)

P2799

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 291 (1979) 397
Impakt faktor 1.5871979
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:800.5270
SCIPublications:200.1250
Cited publications:600.3880
Non-locally cited publications:600.3880
Cited SCIpublications:200.1250
Non-locally cited SCIpublications:200.1250
SCICited publications:600.3880
Non-locally SCIcited publications:600.3880
SCICited SCIpublications:200.1250
Non-locally SCIcited SCIpublications:200.1250
Citations:8605.2660
Non-local citations:8405.1120
SCICitations:8605.2660
Non-local SCIcitations:6804.1960
Impact~1982:1.71900.5270
Averaged impact:0.21500.5270
SCIaveraged impact:0.8600.1250
Citational effectivity:14.33300.3880
Non-local citational effectivity:1400.3880
SCIcitational effectivity:11.33300.3880
Non-local SCIcitational effectivity:11.33300.3880
Publications, n:15000
SCIPublications, n:16000
Cited publications, n:15.333000
Non-locally cited publications, n:15.333000
Cited SCIpublications, n:16000
Non-locally cited SCIpublications, n:16000
SCICited publications, n:15.333000
Non-locally SCIcited publications, n:15.333000
SCICited SCIpublications, n:16000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:16000
z-index:3000