APHA Szerző - Yushkevich Yu. V.4

P5984

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P3721

 New neutron deficient isotopes with mass numbers A=136 and 145.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 305 (1982) 185
Impakt faktor 1.6231982
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

P3547

 Novye izotopy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye XXXI. Soveshchanie po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-17 aprelya, 1981 g. 1 (1981) 1
Jelleg Other abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P3366

 Novye nuklidy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 45 (1981) 1827
Impakt faktor 0.3451981
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (9)

P3365

 Novye izotopy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Berlovich E. Ye.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXI. Soveshchaniya Po Yadernoj Spektroskopii I Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-16 Aprelya 1981. Leningrad, --, Nauka. 1 (1981) 97
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P2799

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Szerzők Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 291 (1979) 397
Impakt faktor 1.5871979
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:600.3720
SCIPublications:300.1810
Cited publications:500.3060
Non-locally cited publications:500.3060
Cited SCIpublications:300.1810
Non-locally cited SCIpublications:300.1810
SCICited publications:500.3060
Non-locally SCIcited publications:500.3060
SCICited SCIpublications:300.1810
Non-locally SCIcited SCIpublications:300.1810
Citations:7604.4130
Non-local citations:7604.4130
SCICitations:7604.4130
Non-local SCIcitations:5703.3270
Impact~1982:3.55500.3720
Averaged impact:0.59300.3720
SCIaveraged impact:1.18500.1810
Citational effectivity:15.200.3060
Non-local citational effectivity:15.200.3060
SCIcitational effectivity:11.400.3060
Non-local SCIcitational effectivity:11.400.3060
Publications, n:15.667000
SCIPublications, n:16000
Cited publications, n:16000
Non-locally cited publications, n:16000
Cited SCIpublications, n:16000
Non-locally cited SCIpublications, n:16000
SCICited publications, n:16000
Non-locally SCIcited publications, n:16000
SCICited SCIpublications, n:16000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:16000
z-index:3000