APHA Szerző - Afanasev V. P.4

P5984

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Authors Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Preprint JINR, E6-12505, Dubna 0 (1979) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5011

 Massy radioaktivnykh nuklidov v diapazone massovykh chisel A=136-154 (No.1083 (1985) 1-65 ). (In Russian)

Authors Afanasev V. P.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Zheleznyakov V.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1083 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (4)

P3844

 Novue izotopu 136Sm,145Dy. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yuskevich Yu. V.
Megjelenés helye XXXII Szovescsanije po jadernoj szpektroszkopii i sztrukture atomnogo jadra, 16-18 Marta 1982 g,Kiev 0 (1982) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P3809

 Korotkozsivuscsie nejtronodeficitnye izotopy izobar A=135 i 136. Novyj izotop 136Sm. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Golyakov A. P.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yuskevich Yu. V.
Megjelenés helye Teziszy Dokladov XXXII Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Kiev,Leningrad Nauka 0 (1982) 78
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P3721

 New neutron deficient isotopes with mass numbers A=136 and 145.

Authors Alkhazov G. D.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 305 (1982) 185
Impact factor 1.6231982
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

P3547

 Novye izotopy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye XXXI. Soveshchanie po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-17 aprelya, 1981 g. 1 (1981) 1
Character Other abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P3369

 New isotope 145Tb.

Authors Alkhazov G. D.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Acta Physica Polonica B 12 (1981) 175
Impact factor 0.4711981
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P3366

 Novye nuklidy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 45 (1981) 1827
Impact factor 0.3451981
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (9)

P3365

 Novye izotopy 145Tb i 146Dy. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Afanasev V. P.,  Berlovich E. Ye.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXI. Soveshchaniya Po Yadernoj Spektroskopii I Strukture Atomnogo Yadra, Samarkand, 14-16 Aprelya 1981. Leningrad, --, Nauka. 1 (1981) 97
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P2799

 New neutron deficient lutetium isotopes.

Authors Alkhazov G. D.,  Batist L. Kh.,  Berlovich E. Ye.,  Blinnikov Yu. S.,  Yelkin Yu. V.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. V.,  Polyakov A. G.,  Schigolev N. D.,  Tarasov V. K.,  Afanasev V. P.,  Gromov K. Ya.,  Jachim M.,  Janicki M.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Potempa A.,  Rurarzh E.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Megjelenés helye SCI Zeitschrift für Physik A 291 (1979) 397
Impact factor 1.5871979
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

H16486 --> P22100

Megjelenés helye SCI Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena
Year of publication 2010
Page 35
Volume 177
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H20083 --> P14012

Megjelenés helye SCI Technical Physics
Year of publication 2009
Page 1667
Volume 54
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H22988 --> P19386

Megjelenés helye Journal of Surface Investigation
Year of publication 2008
Page 371
Volume 2
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H28473 --> P19386

Megjelenés helye SCI Technical Physics
Year of publication 2009
Page 1667
Volume 54
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H49886 --> P14012

Megjelenés helye Journal of Surface Investigation
Year of publication 2008
Page 371
Volume 2
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H52351 --> P22644

Megjelenés helye Journal of Surface Investigation
Year of publication 2015
Page 331
Volume 9
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H54446 --> P21688

Megjelenés helye Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics
Year of publication 2012
Page 565
Volume 76
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H54896 --> P14012

Megjelenés helye Journal of Physics: Conference Series
Year of publication 2016
Page 2005
Volume 748
Hivatkozó Afanasev V. P.
Linkek Hivatkozott Publikáció
Összes Hivatkozása

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:1000.6590
SCIPublications:400.2580
Cited publications:800.5260
Non-locally cited publications:800.5260
Cited SCIpublications:400.2580
Non-locally cited SCIpublications:400.2580
SCICited publications:800.5260
Non-locally SCIcited publications:800.5260
SCICited SCIpublications:400.2580
Non-locally SCIcited SCIpublications:400.2580
Citations:8705.2080
Non-local citations:8705.2080
SCICitations:8705.2080
Non-local SCIcitations:6603.9780
Impact~1982:4.02600.6590
Averaged impact:0.40300.6590
SCIaveraged impact:1.00700.2580
Citational effectivity:10.87500.5260
Non-local citational effectivity:10.87500.5260
SCIcitational effectivity:8.2500.5260
Non-local SCIcitational effectivity:8.2500.5260
Publications, n:14.6000
SCIPublications, n:15000
Cited publications, n:14.75000
Non-locally cited publications, n:14.75000
Cited SCIpublications, n:15000
Non-locally cited SCIpublications, n:15000
SCICited publications, n:14.75000
Non-locally SCIcited publications, n:14.75000
SCICited SCIpublications, n:15000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:15000
z-index:4000