APHA Szerző - Nurmukhamedov A. M.4

P5983

 Spin-flip beta-perekhody i perenormirovka konstanty aksialno-vektornogo slabogo vzaimodejstviya v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Artamonov S. A.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI,No-959, Leningrad 0 (1984) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5982

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXIV Soveshchaniya po Yadernoj Spektroskopii i Strukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984, Leningrad, Nauka 0 (1984) 266
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics

P5981

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984 0 (1984) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P5980

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, No-906, Leningrad 0 (1983) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P5978

 Identifikatsiya granitsy protonnoj ustojchivosti nuklidov. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, Leningrad, No. 820 0 (1982) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (15)

P5011

 Massy radioaktivnykh nuklidov v diapazone massovykh chisel A=136-154 (No.1083 (1985) 1-65 ). (In Russian)

Authors Afanasev V. P.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Zheleznyakov V.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1083 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (4)

P5002

 Opredelenie granichnykh energij pozitronnyh spektrov s pomoshchyu detektora iz sverkhchistogo germaniya (No. 1082 (1985). (In Russian)

Authors Ganbaatar N.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Osipenko V P.,  Tárkányi F.,  Jurkovszki Ja.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1082 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics

P4542

 Ob uszilenii osztatocsnogo /np/-vzaimodejsztvija sz udaleniem ot dorozski sztabilnoszti. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Alma-Ata, aprelya 17-20, 1984. 0 (1984) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P4541

 O perenormirovke konsztantu akszialno-vektornogo toka v tjazseluh jadrah. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Alma-Ata, aprelya 17-20, 1984. 0 (1984) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P4461

 Ob usilenii ostatochnogo /np/-vzaimodejstviya s udaleniem ot dorozhki stabilnosti. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV-th Meeting on Nuclear Spectroscopy and Structure of Atomic Nuclei, Alma Ata, April 17-20, 1984. Leningrad, 1984, Nauka. 0 (1984) 127
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Összes Publikációja

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:3403.5270
SCIPublications:500.490
Cited publications:1801.8330
Non-locally cited publications:1801.8330
Cited SCIpublications:500.490
Non-locally cited SCIpublications:500.490
SCICited publications:1701.7330
Non-locally SCIcited publications:1701.7330
SCICited SCIpublications:500.490
Non-locally SCIcited SCIpublications:500.490
Citations:169016.6130
Non-local citations:167016.4590
SCICitations:169016.6130
Non-local SCIcitations:122011.8390
Impact~1984:3.10703.5270
Averaged impact:0.09103.5270
SCIaveraged impact:0.62100.490
Citational effectivity:9.38901.8330
Non-local citational effectivity:9.27801.8330
SCIcitational effectivity:7.17701.7330
Non-local SCIcitational effectivity:7.17701.7330
Publications, n:9.118000
SCIPublications, n:9.4000
Cited publications, n:9.333000
Non-locally cited publications, n:9.333000
Cited SCIpublications, n:9.4000
Non-locally cited SCIpublications, n:9.4000
SCICited publications, n:9.353000
Non-locally SCIcited publications, n:9.353000
SCICited SCIpublications, n:9.4000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:9.4000
z-index:6000