APHA Szerző - Isakov V. I.4

P5983

 Spin-flip beta-perekhody i perenormirovka konstanty aksialno-vektornogo slabogo vzaimodejstviya v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Artamonov S. A.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI,No-959, Leningrad 0 (1984) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5982

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXIV Soveshchaniya po Yadernoj Spektroskopii i Strukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984, Leningrad, Nauka 0 (1984) 266
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P5981

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984 0 (1984) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P5980

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, No-906, Leningrad 0 (1983) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P4541

 O perenormirovke konsztantu akszialno-vektornogo toka v tjazseluh jadrah. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Alma-Ata, aprelya 17-20, 1984. 0 (1984) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P4360

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Yadernaya Fizika 40 (1984) 554
Impakt faktor 0.5311984
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (8)

P4359

 Chistye perehody Gamova-Tellera tipa spin-flip i perenormirovka konstanty aksialno-vektornogo slabogo vzaimodejstviya v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Artamonov S. A.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 48 (1984) 912
Impakt faktor 0.3801984
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (6)

H5330 --> P10115

Megjelenés helye SCI Physics of Atomic Nuclei
Megjelenés éve 2002
Oldal 1431
Kötet 65
Hivatkozó Isakov V. I.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H27825 --> P9146

Megjelenés helye SCI Physics of Atomic Nuclei
Megjelenés éve 2002
Oldal 1431
Kötet 65
Hivatkozó Isakov V. I.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H42726 --> P14717

Megjelenés helye SCI Physics of Atomic Nuclei
Megjelenés éve 2010
Oldal 1516
Kötet 73
Hivatkozó Isakov V. I.
Linkek Hivatkozott Publikáció
Összes Hivatkozása

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:700.6820
SCIPublications:200.1910
Cited publications:400.3820
Non-locally cited publications:400.3820
Cited SCIpublications:200.1910
Non-locally cited SCIpublications:200.1910
SCICited publications:300.2820
Non-locally SCIcited publications:300.2820
SCICited SCIpublications:200.1910
Non-locally SCIcited SCIpublications:200.1910
Citations:1801.7180
Non-local citations:1801.7180
SCICitations:1801.7180
Non-local SCIcitations:1000.9360
Impact~1984:0.91100.6820
Averaged impact:0.1300.6820
SCIaveraged impact:0.45600.1910
Citational effectivity:4.500.3820
Non-local citational effectivity:4.500.3820
SCIcitational effectivity:3.33300.2820
Non-local SCIcitational effectivity:3.33300.2820
Publications, n:9.286000
SCIPublications, n:9.5000
Cited publications, n:9.5000
Non-locally cited publications, n:9.5000
Cited SCIpublications, n:9.5000
Non-locally cited SCIpublications, n:9.5000
SCICited publications, n:9.667000
Non-locally SCIcited publications, n:9.667000
SCICited SCIpublications, n:9.5000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:9.5000
z-index:2000