APHA Szerző - Artamonov S. A.4

P5983

 Spin-flip beta-perekhody i perenormirovka konstanty aksialno-vektornogo slabogo vzaimodejstviya v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Artamonov S. A.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI,No-959, Leningrad 0 (1984) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P4359

 Chistye perehody Gamova-Tellera tipa spin-flip i perenormirovka konstanty aksialno-vektornogo slabogo vzaimodejstviya v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Szerzők Alkhazov G. D.,  Artamonov S. A.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 48 (1984) 912
Impakt faktor 0.3801984
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (6)

H391 --> P4161

Megjelenés helye PREPRINT LNPI-834,LENINGRAD
Megjelenés éve 1983
Oldal 1
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H944 --> P3366

Megjelenés helye SCI Yadernaya Fizika
Megjelenés éve 1985
Oldal 91
Kötet 42
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H1807 --> P3812

Megjelenés helye SCI Yadernaya Fizika
Megjelenés éve 1984
Oldal 328
Kötet 39
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H5439 --> P5978

Megjelenés helye 34th Conference on Nuclear Spectroscopy and on Nuclear Structure. Alma-Ata, 1984. Leningrad, Nauka
Megjelenés éve 1984
Oldal 186
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H5735 --> P4109

Megjelenés helye SCI Yadernaya Fizika
Megjelenés éve 1985
Oldal 91
Kötet 42
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H8937 --> P4023

Megjelenés helye SCI Yadernaya Fizika
Megjelenés éve 1987
Oldal 33
Kötet 45
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H12805 --> P3366

Megjelenés helye SCI Soviet Journal of Nuclear Physics USSR
Megjelenés éve 1985
Oldal 55
Kötet 42
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H15447 --> P5281

Megjelenés helye SCI Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya
Megjelenés éve 1990
Oldal 46
Kötet 54
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H19742 --> P4023

Megjelenés helye SCI Soviet Journal of Nuclear Physics USSR
Megjelenés éve 1987
Oldal 20
Kötet 45
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H21063 --> P3812

Megjelenés helye PREPRINT LNPI-834,LENINGRAD
Megjelenés éve 1983
Oldal 1
Hivatkozó Artamonov S. A.
Linkek Hivatkozott Publikáció

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:200.1820
SCIPublications:100.0910
Cited publications:200.1820
Non-locally cited publications:200.1820
Cited SCIpublications:100.0910
Non-locally cited SCIpublications:100.0910
SCICited publications:200.1820
Non-locally SCIcited publications:200.1820
SCICited SCIpublications:100.0910
Non-locally SCIcited SCIpublications:100.0910
Citations:900.8180
Non-local citations:900.8180
SCICitations:900.8180
Non-local SCIcitations:700.6360
Impact~1984:0.3800.1820
Averaged impact:0.1900.1820
SCIaveraged impact:0.3800.0910
Citational effectivity:4.500.1820
Non-local citational effectivity:4.500.1820
SCIcitational effectivity:3.500.1820
Non-local SCIcitational effectivity:3.500.1820
Publications, n:10000
SCIPublications, n:10000
Cited publications, n:10000
Non-locally cited publications, n:10000
Cited SCIpublications, n:10000
Non-locally cited SCIpublications, n:10000
SCICited publications, n:10000
Non-locally SCIcited publications, n:10000
SCICited SCIpublications, n:10000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:10000
z-index:1000