APHA Szerző - Ganbaatar N.4

P9887

 Energii beta-raspada yader 143Eu, 145Gd, 149Dy. (In Russian)

Authors Veselov G. V.,  Ganbaatar N.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Potempa A.,  Sergienko V. A.,  Tárkányi F.,  Teterin V. G.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoj SSR Ser.:Fiziko-matematicheskaya 0 (1984) 50
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P5983

 Spin-flip beta-perekhody i perenormirovka konstanty aksialno-vektornogo slabogo vzaimodejstviya v tyazhelykh jadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Artamonov S. A.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI,No-959, Leningrad 0 (1984) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (3)

P5982

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXXIV Soveshchaniya po Yadernoj Spektroskopii i Strukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984, Leningrad, Nauka 0 (1984) 266
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics

P5981

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Szovescsanija po Jadernoj Szpektroszkopii i Sztrukture Atomnogo Jadra, Alma-Ata, 1984 0 (1984) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P5980

 O perenormirovke konstanty aksialno-vektornogo toka v tyazselykh yadrakh. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Isakov V. I.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, No-906, Leningrad 0 (1983) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P5978

 Identifikatsiya granitsy protonnoj ustojchivosti nuklidov. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint LNPI, Leningrad, No. 820 0 (1982) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (15)

P5011

 Massy radioaktivnykh nuklidov v diapazone massovykh chisel A=136-154 (No.1083 (1985) 1-65 ). (In Russian)

Authors Afanasev V. P.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Zheleznyakov V.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1083 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (4)

P5002

 Opredelenie granichnykh energij pozitronnyh spektrov s pomoshchyu detektora iz sverkhchistogo germaniya (No. 1082 (1985). (In Russian)

Authors Ganbaatar N.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Osipenko V P.,  Tárkányi F.,  Jurkovszki Ja.
Megjelenés helye Preprint Leningradskij Institut Yadernoj Fiziki, Gatchina 1082 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics

P4543

 O forme tjazseluh jader vblizi granicu protonnoj usztojcsivoszti. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Alma-Ata, aprelya 17-20, 1984. 0 (1984) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P4542

 Ob uszilenii osztatocsnogo /np/-vzaimodejsztvija sz udaleniem ot dorozski sztabilnoszti. (In Russian)

Authors Alkhazov G. D.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Potempa A.,  Tárkányi F.
Megjelenés helye XXXIV Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Alma-Ata, aprelya 17-20, 1984. 0 (1984) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics
Összes Publikációja

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:6306.5990
SCIPublications:1201.1560
Cited publications:3503.5570
Non-locally cited publications:3503.5570
Cited SCIpublications:1201.1560
Non-locally cited SCIpublications:1201.1560
SCICited publications:3403.4570
Non-locally SCIcited publications:3403.4570
SCICited SCIpublications:1201.1560
Non-locally SCIcited SCIpublications:1201.1560
Citations:344034.7080
Non-local citations:342034.5540
SCICitations:344034.7080
Non-local SCIcitations:249024.9590
Impact~1984:8.3906.5990
Averaged impact:0.13306.5990
SCIaveraged impact:0.69901.1560
Citational effectivity:9.82903.5570
Non-local citational effectivity:9.77103.5570
SCIcitational effectivity:7.32403.4570
Non-local SCIcitational effectivity:7.32403.4570
Publications, n:9.095000
SCIPublications, n:9.917000
Cited publications, n:9.429000
Non-locally cited publications, n:9.429000
Cited SCIpublications, n:9.917000
Non-locally cited SCIpublications, n:9.917000
SCICited publications, n:9.441000
Non-locally SCIcited publications, n:9.441000
SCICited SCIpublications, n:9.917000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:9.917000
z-index:9000