APHA Szerző - Vandlik T. B.4

P6017

 Izuchenie letuchesti mikrokolichestv talliya iz kristallov PbF2, obluchennykh vysokoenergeticheskimi protonami. (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Vandlik T. B.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.
Megjelenés helye Radiokhimiya 15 (1973) 831
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Materials Science and Analytics
Linkek Hivatkozások (6)

P5004

 Skhema urovnei 192Hg pri raspade 192 Tl (Tezisy dokladov. Leningrad, Izd.Nauka, 1973. str.158). (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Vandlik T. B.,  Zaitseva N. G.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Máté Z.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye XXII. Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Kiev, 25-28 yan.,1972. 0 (1972) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P2019

 Raspad izotopov 192Tl i 190Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik T. B.,  Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye SCI Yadernaya Fizika 22 (1975) 873
Impakt faktor 0.5491975
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (7)

P1861

 Skhema raspada 193Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik T. B.,  Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Tyrroff H.,  Fényes T.,  Fominykh V. I.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 38 (1974) 689
Impakt faktor 0.4401975
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P1860

 Skhema raspada 193Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik T. B.,  Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Tyrroff H.,  Fényes T.,  Fominykh V. I.
Megjelenés helye Dubna, OIYAI, P6-7581, 1973 1 (1973) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P1859

 Raspad izotopov 192Tl i 190Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik T. B.,  Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye Dubna, OIYAI, P6-8078, 1974 1 (1974) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P1765

 Vozbuzhdennye sostoyaniya 195Hg pri raspade 195Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Vandlik T. B.,  Zaitseva N. G.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Máté Z.,  Tyrroff H.,  Fényes T.,  Fominykh V. I.
Megjelenés helye Doklad na seminare OYAS I RH, LJAP, OIYAI, Dubna, 1973 g. mart 7. 1 (1973) 1
Jelleg Other abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P1699

 Skhema raspada 197Tl. (Tezisy dokladov. Leningrad, Izd. Nauka, 1973, str.117). (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Vandlik T. B.,  Zaitseva N. G.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Máté Z.,  Tyrroff H.,  Fényes T.,  Fominykh V. I.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 37 (1973) 1796
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (9)

P1698

 Skhema raspada 197Tl. (Tezisy dokladov. Leningrad, Izd. Nauka, 1973, str.117). (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Vandlik T. B.,  Zaitseva N. G.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Máté Z.,  Tyrroff H.,  Fényes T.,  Fominykh V. I.
Megjelenés helye XXIII Soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Tbilisi, 1973 g. 0 (1973) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P1697

 Skhema raspada 195Tl. (Tezisy dokladov. Leningrad, Izd.Nauka, 1973 str.116). (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Vandlik T. B.,  Zaitseva N. G.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Máté Z.,  Tyrroff H.,  Fényes T.,  Fominykh V. I.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 37 (1973) 1804
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (7)
Összes Publikációja

H2538 --> P1555

Megjelenés helye SCI Sov. J. Nucl. R.
Megjelenés éve 1975
Oldal 455
Kötet 22
Hivatkozó Vandlik T. B.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H10468 --> P1336

Megjelenés helye SCI Soviet Journal of Nuclear Physics USSR
Megjelenés éve 1975
Oldal 455
Kötet 22
Hivatkozó Vandlik T. B.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H13468 --> P5925

Megjelenés helye SCI Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters
Megjelenés éve 1972
Oldal 271
Kötet 15
Hivatkozó Vandlik T. B.
Linkek Hivatkozott Publikáció
Összes Hivatkozása

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:1700.7830
SCIPublications:100.0420
Cited publications:1300.6310
Non-locally cited publications:1300.6310
Cited SCIpublications:100.0420
Non-locally cited SCIpublications:100.0420
SCICited publications:1000.4520
Non-locally SCIcited publications:1000.4520
SCICited SCIpublications:100.0420
Non-locally SCIcited SCIpublications:100.0420
Citations:5602.5980
Non-local citations:5302.4240
SCICitations:5602.5980
Non-local SCIcitations:2801.2190
Impact~1975:0.98900.7830
Averaged impact:0.05800.7830
SCIaveraged impact:0.54900.0420
Citational effectivity:4.30800.6310
Non-local citational effectivity:4.07700.6310
SCIcitational effectivity:2.800.4520
Non-local SCIcitational effectivity:2.800.4520
Publications, n:7.176000
SCIPublications, n:7000
Cited publications, n:7000
Non-locally cited publications, n:7000
Cited SCIpublications, n:7000
Non-locally cited SCIpublications, n:7000
SCICited publications, n:7.2000
Non-locally SCIcited publications, n:7.2000
SCICited SCIpublications, n:7000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:7000
z-index:5000