APHA Szerző - Vandlik J.3

P6017

 Izuchenie letuchesti mikrokolichestv talliya iz kristallov PbF2, obluchennykh vysokoenergeticheskimi protonami. (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Vandlik T. B.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.
Megjelenés helye Radiokhimiya 15 (1973) 831
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Materials Science and Analytics
Linkek Hivatkozások (6)

P5927

 Issledovanie nekotorykh legkikh izotopov talliya (Tez. dokladov. Leningrad, Izd.Nauka. p.131). (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Piotrowski A.,  Trón L.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye XXI.Ezhegodnoe soveshchanie po yadernoi spektroskopii i strukture atomnogo yadra, Moskva, 27 yan. - 4 fevr.,1971 g. 0 (1971) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (7)

P5926

 Novye izotopy 190Tl i 188Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Fényes T.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 34 (1970) 1656
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (12)

P2019

 Raspad izotopov 192Tl i 190Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik T. B.,  Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye SCI Yadernaya Fizika 22 (1975) 873
Impakt faktor 0.5491975
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (7)

P1861

 Skhema raspada 193Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik T. B.,  Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Tyrroff H.,  Fényes T.,  Fominykh V. I.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 38 (1974) 689
Impakt faktor 0.4401975
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (5)

P1860

 Skhema raspada 193Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik T. B.,  Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Tyrroff H.,  Fényes T.,  Fominykh V. I.
Megjelenés helye Dubna, OIYAI, P6-7581, 1973 1 (1973) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (2)

P1859

 Raspad izotopov 192Tl i 190Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik T. B.,  Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Mahunka M.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye Dubna, OIYAI, P6-8078, 1974 1 (1974) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (1)

P1858

 Issledovanie raspada 191Tl-191Hg-191Au. (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 38 (1974) 695
Impakt faktor 0.4401975
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (7)

P1857

 Issledovanie raspada 191Tl-191Hg-191Au. (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Máté Z.,  Mahunka I.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye Dubna, OIYAI P6-7582, 1973. 1 (1974) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P1766

 Issledovanie raspada izotopov 193Tl i 191Tl. (In Russian)

Szerzők Vandlik J.,  Zaitseva N. G.,  Mahunka I.,  Máté Z.,  Tyrroff H.,  Fényes T.
Megjelenés helye Doklad na seminare OYAS I RH, LYAP, OIYAI, Dubna, 1973 g. noyabr' 15. 1 (1973) 1
Jelleg Other abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics
Összes Publikációja

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:2201.0510
SCIPublications:100.0420
Cited publications:1700.8290
Non-locally cited publications:1700.8290
Cited SCIpublications:100.0420
Non-locally cited SCIpublications:100.0420
SCICited publications:1400.650
Non-locally SCIcited publications:1400.650
SCICited SCIpublications:100.0420
Non-locally SCIcited SCIpublications:100.0420
Citations:8604.0950
Non-local citations:8103.810
SCICitations:8604.0950
Non-local SCIcitations:4502.0170
Impact~1975:1.42901.0510
Averaged impact:0.06501.0510
SCIaveraged impact:0.54900.0420
Citational effectivity:5.05900.8290
Non-local citational effectivity:4.76500.8290
SCIcitational effectivity:3.21400.650
Non-local SCIcitational effectivity:3.21400.650
Publications, n:6.682000
SCIPublications, n:7000
Cited publications, n:6.647000
Non-locally cited publications, n:6.647000
Cited SCIpublications, n:7000
Non-locally cited SCIpublications, n:7000
SCICited publications, n:6.714000
Non-locally SCIcited publications, n:6.714000
SCICited SCIpublications, n:7000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:7000
z-index:6000