APHA Szerző - Yadrovskii E. L.4

P2813

 Issledovanie parametrov opticheskogo potentsiala v uprugom rasseyaanii protonov na izotopakh olova vblizi kulonovskogo bar'era. (In Russian)

Szerzők Baryshnikov A. I.,  Gurbich A. F.,  Ershova V. A.,  Yadrovskii E. L.,  Gyarmati B.,  Vertse T.,  Zolnai L.
Megjelenés helye Problemy Yadernoi Fiziki i Kosmicheskikh Luchei. Vypusk 11. Khar'kov, 1979, Izd. pri Khar'kovskom Gosudarstvennom Universitete, izd., Ob"edineniya " Vishcha Shkola". 1 (1979) 16
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P2696

 Issledovanie parametrov potentsiala v uprugom rasseyanii na izotopakh olova vblizi kulonovskogo bar'era. (In Russian)

Szerzők Baryshnikov A. I.,  Gurbich A. F.,  Ershova V. A.,  Yadrovskii E. L.,  Gyarmati B.,  Vertse T.,  Zolnai L.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXVIII. Soveshchaniya po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra, Alma-ata, 28-31 marta 1978 g. 0 (1978) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:200.0950
SCIPublications:0000
Cited publications:0000
Non-locally cited publications:0000
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:0000
Non-locally SCIcited publications:0000
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:0000
Non-local citations:0000
SCICitations:0000
Non-local SCIcitations:0000
Impact~0:000.0950
Averaged impact:000.0950
SCIaveraged impact:0000
Citational effectivity:0000
Non-local citational effectivity:0000
SCIcitational effectivity:0000
Non-local SCIcitational effectivity:0000
Publications, n:6000
SCIPublications, n:0000
Cited publications, n:0000
Non-locally cited publications, n:0000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:0000
Non-locally SCIcited publications, n:0000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:0000