APHA Szerző - Baryshnikov A. I.4

P3224

 Low-energy behaviour of the proton optical potential.

Szerzők Gyarmati B.,  Vertse T.,  Zolnai L.,  Baryshnikov A. I.,  Titarenko N. N.,  Yadrovsky E. L.
Megjelenés helye Seminar. Research Institute of Physics. Stockholm, March 20, 1980. 1 (1980) 1
Jelleg Other abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P2815

 Low-energy behaviour of the proton optical potential of Sn.

Szerzők Gyarmati B.,  Vertse T.,  Zolnai L.,  Baryshnikov A. I.,  Gurbich A. F.,  Titarenko N. N.,  Yadrovsky E. L.
Megjelenés helye SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 5 (1979) 1225
Impakt faktor 1.3401979
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek DOI Hivatkozások (20)

P2813

 Issledovanie parametrov opticheskogo potentsiala v uprugom rasseyaanii protonov na izotopakh olova vblizi kulonovskogo bar'era. (In Russian)

Szerzők Baryshnikov A. I.,  Gurbich A. F.,  Ershova V. A.,  Yadrovskii E. L.,  Gyarmati B.,  Vertse T.,  Zolnai L.
Megjelenés helye Problemy Yadernoi Fiziki i Kosmicheskikh Luchei. Vypusk 11. Khar'kov, 1979, Izd. pri Khar'kovskom Gosudarstvennom Universitete, izd., Ob"edineniya " Vishcha Shkola". 1 (1979) 16
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P2696

 Issledovanie parametrov potentsiala v uprugom rasseyanii na izotopakh olova vblizi kulonovskogo bar'era. (In Russian)

Szerzők Baryshnikov A. I.,  Gurbich A. F.,  Ershova V. A.,  Yadrovskii E. L.,  Gyarmati B.,  Vertse T.,  Zolnai L.
Megjelenés helye Tezisy Dokladov XXVIII. Soveshchaniya po Yadernoi Spektroskopii i Strukture Atomnogo Yadra, Alma-ata, 28-31 marta 1978 g. 0 (1978) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:400.1980
SCIPublications:100.0480
Cited publications:100.0480
Non-locally cited publications:100.0480
Cited SCIpublications:100.0480
Non-locally cited SCIpublications:100.0480
SCICited publications:100.0480
Non-locally SCIcited publications:100.0480
SCICited SCIpublications:100.0480
Non-locally SCIcited SCIpublications:100.0480
Citations:2401.1430
Non-local citations:1300.6190
SCICitations:2401.1430
Non-local SCIcitations:1100.5240
Impact~1979:1.3400.1980
Averaged impact:0.33500.1980
SCIaveraged impact:1.3400.0480
Citational effectivity:2400.0480
Non-local citational effectivity:1300.0480
SCIcitational effectivity:1600.0480
Non-local SCIcitational effectivity:1100.0480
Publications, n:5.75000
SCIPublications, n:6000
Cited publications, n:6000
Non-locally cited publications, n:6000
Cited SCIpublications, n:6000
Non-locally cited SCIpublications, n:6000
SCICited publications, n:6000
Non-locally SCIcited publications, n:6000
SCICited SCIpublications, n:6000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:6000
z-index:0000