APHA Szerző - Primenko G. I.4

P14957

 14 MeV nejtrony-puti uvelicheniya vyhoda nejtronov i stabilnosti ego vo vremeny. (In Russian)

Szerzők Primenko G. I.,  Strizhak V. I.,  Csikai Gy.,  Sztaricskai T.
Megjelenés helye Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii Fizika 5 (1988) 17
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:100.250
SCIPublications:0000
Cited publications:0000
Non-locally cited publications:0000
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:0000
Non-locally SCIcited publications:0000
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:0000
Non-local citations:0000
SCICitations:0000
Non-local SCIcitations:0000
Impact~0:000.250
Averaged impact:000.250
SCIaveraged impact:0000
Citational effectivity:0000
Non-local citational effectivity:0000
SCIcitational effectivity:0000
Non-local SCIcitational effectivity:0000
Publications, n:3000
SCIPublications, n:0000
Cited publications, n:0000
Non-locally cited publications, n:0000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:0000
Non-locally SCIcited publications, n:0000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:0000