APHA Szerző - Kupriyanov M. Yu.4

P30524

 Magnetic and superconducting phase diagram of Nb/Gd/Nb trilayers.

Szerzők Khaydukov Yu. N.,  Vasenko A. S.,  Kravtsov E. A.,  Progliado V. V.,  Zhaketov V. D.,  Csik A.,  Nikitenko Yu. V.,  Petrenko A. V.,  Keller T.,  Golubov A. A.,  Kupriyanov M. Yu.,  Ustinov V. V.,  Aksenov V. L.,  Keimer B.
Megjelenés helye SCI Physical Review B 97 (2018) 4511
Impakt faktor 3.8132017
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Materials Science and Analytics

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:100.0710
SCIPublications:100.0710
Cited publications:0000
Non-locally cited publications:0000
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:0000
Non-locally SCIcited publications:0000
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:0000
Non-local citations:0000
SCICitations:0000
Non-local SCIcitations:0000
Impact~2017:3.81300.0710
Averaged impact:3.81300.0710
SCIaveraged impact:3.81300.0710
Citational effectivity:0000
Non-local citational effectivity:0000
SCIcitational effectivity:0000
Non-local SCIcitational effectivity:0000
Publications, n:13000
SCIPublications, n:13000
Cited publications, n:0000
Non-locally cited publications, n:0000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:0000
Non-locally SCIcited publications, n:0000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:0000