Publication

APHA-code P3731
Authors Batist L. Kh.,  Blinnikov Yu. S.,  Ganbaatar N.,  Yelkin Yu. V.,  Kormicki J.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Nurmukhamedov A. M.,  Polyakov A. G.,  Potempa A.,  Sieniawski E.,  Tarasov V. K.,  Tárkányi F.
Title Raszpad izotopov 150-154Er i 148-154Ho.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 46 (1982) 2200
Impact factor 0.132
Megnézem   Hivatkozások (20)