APHA Szerző - Khaydukov Yu. N.4

P30524

 Magnetic and superconducting phase diagram of Nb/Gd/Nb trilayers.

Authors Khaydukov Yu. N.,  Vasenko A. S.,  Kravtsov E. A.,  Progliado V. V.,  Zhaketov V. D.,  Csik A.,  Nikitenko Yu. V.,  Petrenko A. V.,  Keller T.,  Golubov A. A.,  Kupriyanov M. Yu.,  Ustinov V. V.,  Aksenov V. L.,  Keimer B.
Megjelenés helye SCI Physical Review B 97 (2018) 4511
Impact factor 3.8132017
Character Scientific paper, proceedings
Topics Materials Science and Analytics

P29610

 Formation of thin oxide layer on surface of copper caused by implantation of high-energy oxygen ions.

Authors Khaydukov Yu. N.,  Soltwedel O.,  Marchenko Yu. A.,  Khaidukova D. Yu.,  Csik A.,  Acartürk T.,  Starke U.,  Keller T.,  Guglya A. G.,  Kazdayev Kh. R.
Megjelenés helye SCI Journal of Surface Investigation, X-ray Synchrotron and Neutron Techniques 11 (2017) 206
Impact factor 0.3592017
Character Scientific paper, proceedings
Topics Materials Science and Analytics

P26214

 Structural and magnetic properties of the periodic /Fe(5nm)/V(5nm)/10 and /Fe(3nm)/V(3nm)/20 systems.

Authors Khaydukov Yu. N.,  Csik A.
Megjelenés helye Atomki Annual Report 2012 0 (2013) 76
Character Annual Report
Topics Materials Science and Analytics

P26026

 On the feasibility to inverse proximity effect in a single S/F bilayer by polarized neutron reflectometry.

Authors Khaydukov Yu. N.,  Nagy B.,  Kim J. H.,  Keller T.,  Rühm A.,  Nikitenko Yu. V.,  Zhernenkov K. N.,  Stahn J.,  Kiss L. F.,  Csik A.,  Bottyán L.,  Aksenov V. L.
Megjelenés helye SCI Pis'ma v Zhurnal Eksperimental'noi I Teoreticheskoi Fiziki 98 (2013) 116
Impact factor 1.3642013
Character Scientific paper, proceedings
Topics Materials Science and Analytics
Linkek Hivatkozások (3)

P24886

 Structural and magneitc properties of the periodic /Fe(5nm)/V(5nm)/10 and /Fe(3nm)/V(3nm)/20 systems.

Authors Khaydukov Yu. N.,  Perov N. S.,  Borisov M. M.,  Mukhamedzhanov E. Kh.,  Csik A.,  Zhernenkov K. N.,  Nikitenko Yu. V.,  Aksenov V. L.
Megjelenés helye Solid State Phenomena 190 (2012) 396
Character Scientific paper, proceedings
Topics Materials Science and Analytics

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:500.880
SCIPublications:300.2550
Cited publications:100.0830
Non-locally cited publications:100.0830
Cited SCIpublications:100.0830
Non-locally cited SCIpublications:100.0830
SCICited publications:100.0830
Non-locally SCIcited publications:100.0830
SCICited SCIpublications:100.0830
Non-locally SCIcited SCIpublications:100.0830
Citations:300.250
Non-local citations:300.250
SCICitations:300.250
Non-local SCIcitations:200.1670
Impact~2017:5.53600.880
Averaged impact:1.10700.880
SCIaveraged impact:1.84500.2550
Citational effectivity:300.0830
Non-local citational effectivity:300.0830
SCIcitational effectivity:200.0830
Non-local SCIcitational effectivity:200.0830
Publications, n:8.2000
SCIPublications, n:11000
Cited publications, n:11000
Non-locally cited publications, n:11000
Cited SCIpublications, n:11000
Non-locally cited SCIpublications, n:11000
SCICited publications, n:11000
Non-locally SCIcited publications, n:11000
SCICited SCIpublications, n:11000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:11000
z-index:0000