Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Nukleonkvartettek atommagokban

Szeminárium Nukleonkvartettek atommagokban
Előadó

CSEH József

MTA Atomki
Időpont 2015-05-28 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Az atommagon belül a nukleonok között rövid hatótávolságú vonzó erő működik. Ebből kifolyólag a nukleonok elhelyezkedése annál kedvezőbb, minél nagyobb közöttük a térbeli átfedés. Az energetikailag leghasznosabb elrendeződésben annyi nukleon foglal helyet egyetlen állapotban, amennyi csak tud. A Pauli-féle kizárási elv két protont és két neutront enged ugyanarra a pályára. A négy nukleonnak az ilyen, erősen kötött együttesét kvartettnek nevezzük. A kvartettképződés kísérleti indikációja az a tény, hogy a 4n, n=1,2,..., Z=N atommagokban az alfarészecske szeparációs energiája kisebb, mint egyetlen nukleoné. (Itt Z a protonok, N pedig a neutronok számát jelöli.)

Ezek a körülmények a magkutatás kezdetétől ismeretesek, ezért számos elmélet született a kvartettképződés leírására. Két fajtájuk van.

1. A héjszerű kvartettmodellek, amelyek tudnak a kvartettek mikroszkopikus, azaz héjmodell-szerkezetéről. Ezek a modellek aszimmetrikusak atekintetben, hogy csak a spin és izospin szabadsági fokokat írják le algebrailag, a térbelieket nem.

2. A kölcsönható bozon típusú modellek ezzel szemben teljes egészében az elegáns és hatékony csoportelméleti tárgyalást alkalmazzák. Ám ezekben a modellekben nem ismeretes a kvartett pontos fizikai tartalma.

Az előadásban két teljesen algebrai modellt körvonalazunk a héjszerű kvartettképződés leírására. Az egyik fenomenologikus, melyben a nukleonikus szabadsági fokok nem lépnek fel. A másik félmikroszkopikus, ami egyenként írja le a nukleonokat. (Ez utóbbinak a modelltere a törzsnélküli héjmodell terének egy szimmetriavezérelt csonkítása.) Mindkét esetben az (Elliott-modellből ismeretes) U(3)-as térbeli szimmetria állítja elő  a gerjesztési spektrumot.

A nyilvánvaló szimmetriatulajdonsága miatt e modellnek az alapvető magszerkezet-modellekhez, vagyis a héj-, a fürt- (klaszter) és a kollektív modellhez fűződő kapcsolata is ismeretes és egyszerű.

Egyéb információ

Az előadás előtt 10:30-kor tea. Vendégeket szívesen látunk.